OOУ „Дитуриа“, Сарај, оваа година од страна на Националната агенција за европски образовни програми и Мобилност преку програмата Еразмус + доби средства за реализација на два проекта од клучнатат акција К229.

Времето и начинот на реализација ќе бидат дефинирани в согласност со протоколите кои ги наметна пандемијата со Ковид 19, здравјето и безбедноста на учениците и наставниците се најважни.

   Shkolla fillore “Dituria”, Saraj, këtë vit nga Agjencia Kombëtare për Programet Arsimore Evropiane dhe mobilizim nëpërmjet programit Erasmus + mori fonde për implementimin e dy projekteve nga veprimi kyç K229.

Koha dhe mënyra e realizimit do të përcaktohet në përputhje me protokollet e imponuara nga pandemia me Covid 19, shëndeti dhe siguria e studentëve dhe mësuesve janë më të rëndësishmet.

Нашето училиште го заврши успешно Ерасмус проектот:

“Претприемништво и иновации преку социјалните медиумски мрежи во
образованието во ООУ “Дитуриа” – Скопје, од програмата Еразмус+, Клучна акција 1: Мобилност на поединци за целите на учење, Еразмус проект: 2021-1-МК01-КА122-SCH-0000133
.

МОДУЛ 1: Алатки за поддршка на образовните иновации
Дата:
04/07/22 – 08/07/22

Учесници:
Инес Реџиќ, Изета Бабачиќ, Синан Аслани, Буран Асани, Џемаил Реџепи, Вулнет Ковачи.

Цели на курсот:
Целта на курсот е да се воспостави динамика кои ги водат образовните иновации преку дефинирање на дејствија кои го овозможуваат образовниот развој на институциите, овозможувајќи организациска клима на претприемништво потенцијали.

МОДУЛ 2: Учење и настава со помош на мрежите на социјалните медиуми

Learning and Teaching Using Social Media Networks
Дата:
19/06/23 – 23/06/23

Учесници:
Ибрахим Неџипи, Лејла Абази, Зејнеп Зумери, Мифтар Амети, Махмут Ќаили, Бехија Хусковиќ.

Цели на курсот: Целта на курсот е да ги запознае наставниците со предизвиците на онлајн интеракциите преку социјалните мрежи, како и нивно користење како образовни алатки или како начин на комуникација со образовните институции.

Дисеминација од проектот

“Претприемништво и иновации преку социјалните медиумски мрежи во
образованието во ООУ “Дитуриа” – Скопје, од програмата Еразмус+, Клучна акција 1: Мобилност на поединци за целите на учење, Еразмус проект: 2021-1-МК01-КА122-SCH-0000133
.