Më 3 mars të vitit 2023 në shkollën tonë u mbajt mbledhje me këshillin e kryetarëve të prindërve me këtë rend dite:
1.Siguria
2.Mungesat e nxënësve
3.Suksesi
4.Problemet e përgjithëshme

Mbledhjen e hapi dhe e udhëheqi kryetari i këshillit Mevludin Rushiti ku asistoi dhe drejtori, ku bashk me këshillin u morën dhe disa vendime që duhet të respektohen:

  • Ndalohet rreptësisht mbajtja e telefonave celular në hapsirat e shkollës
  • Uniformimi i i nxënësve dhe stafit arsimor është i detyrushëm
  • Respektimi i rendit shkollorë nga ana e prindërve ( hyrja dhe dalja kontrrollohen)

Drejtor; Kryetar i këshillit;
Zeko Abazi Mevludin Rushiti