OOУ „Дитуриа“, Сарај, оваа година од страна на Националната агенција за европски образовни програми и Мобилност преку програмата Еразмус + доби средства за реализација на два проекта од клучнатат акција К229.

Времето и начинот на реализација ќе бидат дефинирани в согласност со протоколите кои ги наметна пандемијата со Ковид 19, здравјето и безбедноста на учениците и наставниците се најважни.

   Shkolla fillore “Dituria”, Saraj, këtë vit nga Agjencia Kombëtare për Programet Arsimore Evropiane dhe mobilizim nëpërmjet programit Erasmus + mori fonde për implementimin e dy projekteve nga veprimi kyç K229.

Koha dhe mënyra e realizimit do të përcaktohet në përputhje me protokollet e imponuara nga pandemia me Covid 19, shëndeti dhe siguria e studentëve dhe mësuesve janë më të rëndësishmet.
Let’s Imagine a Village for Everybody
Le të imagjinojmë një fshat për të gjithë
Ајде да замислиме село за секого

More motivation for education
Më shumë motivim për arsimim
Повеќе мотивација за едукација