“Ndërtojmë ura!”

Në kuadër të projektit interkulturor mes Shkollës periferike.,,Dituria,,Saraj-Lubin dhe SH.F.K ,,Perparimi,,-Gostivar të titulluar “Ndertojme ura…mirëkuptimi, bashkëpunimi, komunikimi, tolerancë mes popujve”, sot ishim në shkollën ,,Përparimi,,-f.Çegran ku u realizuan një sërë aktivitetesh dhe puntorish në të cilat nxënësit shqiptarë dhe boshnjak arritën të mësojnë për kulturat e ndersjellta, si parakusht drejt një shoqerie të lirë, pa paragjykime dhe stereotipe.
Qëllimi kryesor i këtyre granteve është promovimi i praktikave të mira për aktivitete që nxisin marrëdhënie harmonike të bazuara në respektimin e dallimeve, duke ndërtuar një shoqëri multi-etnike dhe multikulturore që mundëson ndërtimin e institucioneve arsimore moderne, të suksesshme dhe efektive që do të promovojnë vlerat multikulturore, qasja e individualizuar ndaj nxënësve, klima emocionale pozitive dhe komunikimi konstruktiv me shumë drejtime në një mjedis shkollor të këndshëm dhe inkurajues!

“Bukuria e kësaj bote qëndron në dallueshmërine që ka”. 🌎

,,Градиме мостови!,,

Во рамките на мултикултурниот пројект помеѓу П.О.У ,,Дитуриа,,-Сарај-Љубин и O.О.У ,,Перпарими ,, -Чегранe /Гостивар со наслов „ Градиме мостови…разбирање, соработка, комуникација, толеранција меѓу народите“, денеска бевме во училиштето „Пепарими“ во Чегран каде се реализираа низа активности и работилници на кои ученици Албанци и Босанци успеаја да научат за културите обратно, како предуслов за слободно општество, без предрасуди и стереотипи.
Основната цел на овие грантови е промовирање на добрите практики за активности во кои се негуваат хармонични односи кои се темелат на почитување на разликите, и притоа градејќи едно мултиетничко и мултикултурно општество со што се овозможува градење на современи, успешни и ефективни воспитно-образовни установи кои ќе ги промовираат мултиетничките и мултикултурните вредности, индивидуализираниот пристап кон учениците, позитивна емоционална клима и конструктивна повеќенасочна комуникација во пријатен и поттикнувачки училишен амбиент.

,,Убавината на овој свет лежи во неговата посебност,,🌍

,,Gradimo mostovi!,,

U okviru multikulturnog projekta između POŠ „Dituria”- Saraj-Ljubin i OOŠ „Perparimi”- Čegrane /Gostivar sa naslovom „Gradimo mostovi…razumjevanje, suradnja, komunikacija, tolerancija naroda“, danas smo bili u školi „Peparimi“ u Čegrane gdje su se realizovale nekoliko aktivnosti između učenika albanske i bošnjaške zajednice. Uspješno su učili o svojim kulturama kao jedan od preuslova za slobodno društvo bez predrasuda i stereotipa.
Osnovni cilj ovog granta je promovisanje najboljih nastavnih praksi za aktivnosti koje se neguju u harmoničnim odnosima koji se temelje na različitosti i pritom gradu jedno multietničko i multikulturno društvo tako što se uspostavlja, uspješno suvremeno građansko društvo. Ovo promoviše multietničke i multikulturne vrijednosti, individualizirani pristup učenicima, pozitivnu emocionalnu klimu i konstruktivnu višesmjernu komunikaciju u prijatnom i poticajnom školskom ambijentu.

„Ljepota ovog svijeta leži u njegovoj posebnosti”🌍