К2: Партнерство за училишна размена

07.11. – 10.11.2021, Коџаели, Голчук, Турција

Прва транснационална средба на проектните тимови – Претставници на нашето училиште учествуваше на првата средба со проектните тимови од Грција – проектен координатор, Турција, Италија и Романија.